top of page
Feedbackra%C3%8C%C2%88dsla_workshop_AD_Tillsammans_edited_edited.jpg

DIALOGSAMTAL

Alla uppdrag måste starta någonstans.

Vi startar alltid med en tydlig bild av vad som ska göras, vem som ska ta emot eller dra nytta av det vi gör och varför det ska göras. De lärdomarna tar vi också med oss in i de dialoguppdrag som vi åtar oss där vi hjälper dig att ta reda på vad dina kunder, medlemmar, boende eller medborgare vill.

Olika typer av dialoger

Det finns olika ord som beskriver den typen av dialogprocess som vi arbetar med, ofta kopplade till målgruppen som man vill ni. Medborgardialog är ett begrepp som ofta används av offentlig sektor för att fördjupa demokratiprocessen och få insyn i medborgarnas vilja inför t.ex. nya projekt som ska sjösättas. Boendedialog används av många fastighets- eller bostadsbolag som vill få insyn i de boendes vardag och tankar om sitt eget område. Förstudier, fältstudier och invånardialog är andra begrepp som används för att beskriva ett arbete som syftar till att skapa ett bättre beslutsunderlag med synpunkter från de som beslutet berör. 

Hur vi arbetar med dialogprocesser

Vi har erfarenhet av att arbeta med olika typer av dialogprocesser. Dels kvantitativ insamling med digitala eller fysiska enkäter där syftet kan vara att få mer data som är jämförbar och sorterbar som man sedan kan dra slutsatser ifrån. Vi gör även kvalitativa studier med enskilda intervjuer eller fokusgrupper där vi kan fördjupa samtalen och hämta djupare insikter kring frågorna. Vilken metod man väljer hänger förstås ihop med syftet med dialogen. 

Samtalsfabriken

Ett av våra specialistområden är barn och ungdomar. Därför har vi tagit fram ett eget metodmaterial särskilt utformat för att utföra dialogprocesser med barn och ungdomar som vi kallar för Samtalsfabriken. Det är en metod som lämpar sig väl för att utföra en kvalitativ undersökning kring barn och ungas tankar, drömmar och idéer kring ett ämne där vi i grupp faciliterar ett samtal bland ungdomarna och kan komma till djupet med vad de önskar. Det materialet har vi använt bland annat i ett uppdrag för Kulturförvaltningen i Stockholm. 


Ungdomspanel

Vi har byggt upp en bas av ungdomar från vårt nätverk som vi vänder oss till för att ställa frågor från våra egna undersökningar till och som vi kan bjuda in för att delta i samtal kring uppdragsgivarnas frågor. 

Ofta arbetar vi med dialogprocesser som en del av det sociala förändringsarbetet där förstudier mynnar ut i projekt eller som en länk i beslutsfattarens planer för att åstadkomma verksamhetsförändring. 

bottom of page